Former Presidents

Former Presidents

Name and Date Presidents Tenure
Tsinghua University (Jan.1949-Present) QIU Yong Mar.2015- Feb.2022
Chen Jining Jan.2012- Feb.2015
Gu Binglin Apr. 2003- Jan. 2012
Wang Dazhong Jan.1994-Apr.2003
Zhang Xiaowen Oct.1988-Jan.1994
Gao Jingde May.1983-Oct.1988
Liu Da Jun.1978-May.1983
Jiang Nanxiang Nov.1952-Jun.1966
Liu Xianzhou Jun.1952-Sep.1952
Ye Qisun May.1949-Jun.1952
Feng Youlan Dec.1948-May.1949
National Tsinghua University(Oct.1946-Dec.1948) Mei Yiqi Oct.1946-Dec.1948
National Southwest University (Tsinghua, Peking and Nankai)(Mar.1938-May.1946) Mei Yiqi Mar.1938-May.1946
National Changsha Temporary University(Tsinghua, Peking and Nankai)(Oct.1937-Feb.1946) Only Standing Committee, and presidents from Tsinghua, Peking and Nankai Universities served as the committee chairs.
National Tsinghua University(Aug.1928-Aug.1937) Mei Yiqi Dec.1931-Aug.1937
Wu Nanxuan Apr.1931-Jun.1931
Luo Jialun Aug.1928-May.1930
Tsinghua College(Oct.1912-Aug.1928) Wen Yingxing Apr.1928-Jun.1928
Cao Yunxiang Apr.1922-Dec.1927
Jin Bangzheng Sep.1920-Oct.1921
Zhang Yuquan Jul.1918-Jan.1920
Zhou Yichun Oct.1913-Jan.1918
Tang Guo'an Oct.1912-Aug.1913
Tsinghua School(Apr.1911-Oct.1912) Tang Guo'an Apr.1912-Oct.1912
Zhou Ziqi Feb.1911-Apr.1912


©2020 Tsinghua University. All Rights Reserved

京ICP备15006448

京公网安备 110402430053 号

  • 010-62793001

  • webmaster@tsinghua.edu.cn